Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tiedoksi arvioinnin yhteyshenkilöille, projektiryhmän jäsenille, arviointiryhmien jäsenille, arviointikäyntien haastatteluihin osallistuville ja laadunhallinnan hyvien käytäntöjen yhteyshenkilöille.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi (2021–2022) ja siihen liittyvän arviointimallin ja -kriteeristön testaus (2019–2020)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 Helsinki
kirjaamo@karvi.fi
+358 29 533 5500

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
tietosuojavastaava(a)oph.fi

1. Johdanto

 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa opetuksen ja koulutuksen arviointeja osana lakisääteisiä tehtäviään. Henkilötietojen käsittely on tarpeen näiden tehtävien toteuttamiseksi.

Tietosuojaseloste on laadittu seuraavien henkilöryhmien osalta:

  • Arvioinnin yhteyshenkilöt
  • Projektiryhmän jäsenet
  • Arviointiryhmien jäsenet
  • Arviointikäyntien haastatteluihin osallistuvat
  • Laadunhallinnan hyvien käytäntöjen yhteyshenkilöille


2. Arvioinnin yhteyshenkilöt

 

2.1 Miksi henkilötietojasi käsitellään arvioinneissa?

Karvi kokoaa henkilötiedot järjestäjien nimeämiltä yhteyshenkilöiltä. Yhteystietoja käytetään arviointitoiminnasta tiedottamiseen.

2.2 Mistä saamme henkilötietosi ja mistä tiedoista on kyse?

Karvi saa henkilötiedot järjestäjältä, sen nimeämältä yhteyshenkilöltä tai julkisilta verkkosivuilta. Arviointihanketta varten kerätään seuraavat tiedot yhteyshenkilöistä: yhteyshenkilön nimi, taustaorganisaatio, tehtävänimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja työosoite.

2.3 Ketkä vastaanottavat ja käsittelevät henkilötietojasi?

Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät Karvissa työntekijät, jotka toteuttavat arviointihanketta. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

2.4 Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Yhteystietoja säilytetään niin kauan, kunnes yhteyshenkilö vaihtuu tai tiedot muuten muuttuvat. Tietojen muuttuessa aiemmat tiedot poistetaan.

2.5 Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.


3. Projektiryhmän jäsenet

 

3.1 Miksi henkilötietojasi käsitellään arvioinneissa?

Karvi kokoaa henkilötiedot arvioinnin projektiryhmän jäseniltä. Henkilötietoja käytetään tiedottamiseen ja sopimuksen laatimiseen. Edellisen lisäksi henkilötietoja (nimi, tehtävä ja taustaorganisaatio) kirjataan arvioinnin verkkosivuille, käsikirjaan ja loppuraporttiin.

3.2 Mistä saamme henkilötietosi ja mistä tiedoista on kyse?

Karvi saa henkilötiedot henkilöltä itseltään hänen tullessaan projektiryhmän jäseneksi. Arviointihanketta varten kerätään seuraavat tiedot projektiryhmän jäsenistä: nimi, tehtävänimike, taustaorganisaatio, työ- ja koulutushistoria, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite.

3.3 Ketkä vastaanottavat ja käsittelevät henkilötietojasi?

Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät Karvissa työntekijät, jotka toteuttavat arviointihanketta tai ovat vastuussa siitä. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

3.4 Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Tietoja säilytetään arviointihankkeen päättymiseen saakka tai siihen saakka, kunnes henkilö ilmoittaa halustaan poistaa ne rekisteristä. Tietojen muuttuessa aiemmat tiedot poistetaan. Arvioinnin päätyttyä arvioinnin aineisto, mukaan lukien henkilötiedot, arkistoidaan pysyvästi.

3.5 Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.


4. Arviointiryhmien jäsenet

 

Karvin nimeämien arviointiryhmien jäsenet vastaavat arviointiin liittyvien arviointikäyntien toteuttamisesta oppilaitoksiin.

4.1 Miksi henkilötietojasi käsitellään arvioinneissa?

Karvi kokoaa henkilötiedot arviointiryhmien jäseniksi hakeutuvilta. Henkilötietoja käytetään arvioijien valintaan, valinnasta tiedottamiseen, arviointiryhmien suunnitteluun ja ryhmien kokoonpanosta tiedottamiseen koulutuksen järjestäjälle sekä arviointikäyntien ohjelman suunnitteluun ja siitä tiedottamiseen oppilaitoksessa. Edellisen lisäksi henkilötietoja (nimi, tehtävä ja taustaorganisaatio) kirjataan koulutuksen järjestäjille toimitettavaan palauteraporttiin.

4.2 Mistä saamme henkilötietosi ja mistä tiedoista on kyse?

Karvi saa henkilötiedot henkilöltä itseltään hänen hakiessaan arviointiryhmän jäseneksi. Hakijoilta kerätään seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, taustaorganisaatio, tehtävänimike ja työnkuva, koulutustausta, ammatillisen koulutuksen tuntemus, arviointi- ja auditointikokemus, laatujärjestelmien tuntemus sekä muuta arviointikäynnin toteuttamiseen liittyvää tietoa.

4.3 Ketkä vastaanottavat ja käsittelevät henkilötietojasi?

Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät Karvissa työntekijät, jotka toteuttavat arviointihanketta tai ovat vastuussa siitä. Henkilötietoja (nimi, tehtävänimike, työnantajaorganisaatio) toimitetaan myös arviointikäynnin kohteena oleville koulutuksen järjestäjille.

4.4 Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Tietoja säilytetään arviointihankkeen päättymiseen saakka tai siihen saakka, kunnes henkilö ilmoittaa halustaan poistaa ne rekisteristä. Tietojen muuttuessa aiemmat tiedot poistetaan. Arvioinnin päätyttyä arvioinnin aineisto, mukaan lukien henkilötiedot, arkistoidaan pysyvästi.

4.5 Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.


5. Arviointikäyntien haastatteluihin osallistuvat

 

5.1 Miksi henkilötietojasi käsitellään arvioinneissa?

Arviointiin liittyvien arviointikäyntien aikana haastatellaan koulutuksen järjestäjän johdon, henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien edustajia. Arviointikäynti perustuu ohjelmaan, johon kirjataan haastattelujen ajankohdat ja paikat, haastatteluryhmät ja niihin kuuluvien henkilöiden nimet, tehtävänimike ja taustaorganisaatio (työelämän ja sidosryhmien edustajat) sekä opiskelijoiden osalta suoritettava tutkinto tai koulutus ja opintojen vaihe. Ohjelmaan kirjataan myös arviointiryhmän jäsenten nimet.

5.2 Mistä saamme henkilötietosi ja mistä tiedoista on kyse?

Karvi saa henkilötiedot koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilöltä. Yhteyshenkilön tulee kertoa haastateltavalle, mitkä tiedot hän toimittaa Karville. Tyypillisesti henkilöstöä ja sidosryhmiä koskeviin tietoihin sisältyvät nimi, tehtävänimike ja taustaorganisaatio ja opiskelijoita koskeviin tietoihin suoritettava tutkinto tai koulutus ja opintojen vaihe.  

5.3 Ketkä vastaanottavat ja käsittelevät henkilötietojasi?

Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät Karvissa työntekijät, jotka toteuttavat arviointihanketta tai ovat vastuussa siitä, sekä arviointiryhmät, joissa on Karvin nimittämiä Karvin ulkopuolisia asiantuntijoita. Edellisen lisäksi tietoja käsittelee koulutuksen järjestäjän nimeämä yhteyshenkilö, joka suunnittelee arviointikäynnin ohjelmaa yhdessä Karvin työtekijöiden kanssa, kutsuu henkilöt haastatteluihin ja tiedottaa arviointikäynnistä haastateltaville ja oppilaitoksen henkilöstölle.

5.4 Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Tietoja säilytetään arviointihankkeen päättymiseen saakka tai siihen saakka, kunnes henkilö ilmoittaa halustaan poistaa ne rekisteristä. Tietojen muuttuessa aiemmat tiedot poistetaan. Arvioinnin päätyttyä arvioinnin aineisto, mukaan lukien henkilötiedot, arkistoidaan pysyvästi.

5.5 Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

6. Laadunhallinnan hyvien käytäntöjen yhteyshenkilöt

 

6.1 Miksi henkilötietojasi käsitellään?

Karvi kokoaa henkilötiedot järjestäjien nimeämiltä yhteyshenkilöiltä. Yhteystietoja käytetään koulutuksen järjestäjien hyvistä laadunhallinnan käytännöistä tiedottamiseen Karvin verkkosivuilla ja niihin liittyvän julkaisun laatimiseen.

6.2 Mistä saamme henkilötietosi ja mistä tiedoista on kyse?

Karvi saa yhteystiedot koulutuksen järjestäjän nimeämältä yhteyshenkilöltä itseltään. Kerättävät tiedot ovat seuraavat: yhteyshenkilön nimi, tehtävänimike, taustaorganisaatio ja sähköpostiosoite.

6.3 Ketkä vastaanottavat ja käsittelevät henkilötietojasi?

Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät Karvissa työntekijät, jotka toteuttavat arviointihanketta. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

6.4 Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Yhteystietoja säilytetään niin kauan, kunnes yhteyshenkilö vaihtuu tai tiedot muuten muuttuvat. Tietojen muuttuessa aiemmat tiedot poistetaan.

6.5 Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.