Sökning av utvärderare för utvärderingsbesök i testningen

NCU genomför 2021–2022 en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning. Utvärderingsmodellen och -kriterierna testas under hösten 2019 och våren 2020. I testet ingår en självvärdering som görs av utbildningsanordnarna och ett utvärderingsbesök på fyra yrkesläroanstalter i mars–maj 2020. Utvärderingsbesöken görs av utvärderingsgrupper som utsetts av NCU. Då utvärderings­grupperna utses följs NCU:s principer som utgår från lagstiftningen och förordningar.

NCU söker utvärderare för genomförandet av utvärderingsbesök. Vi önskar att både män och kvinnor söker till uppgiften. Vid val av utvärderare följs följande kriterier:

 • god kännedom om yrkesutbildningen
 • utvärderings- eller auditeringserfarenhet
 • kännedom om kvalitetssystem.

Utvärderarnas uppgift är att bekanta sig med det utbildningsanordnarspecifika bakgrunds­materialet, göra en individuell utvärdering som utgår från det samt att delta i utvärderings­gruppens möten (högst två 2–3 h möten), på utvärderingsbesök (1–2 dagar) och framtagandet av en feedbackrapport.

NCU ordnar åt utvärderarna en orienteringsutbildning, betalar ett arvode för utvärderings­arbetet och ersätter de rese- och inkvarteringskostnader som utvärderingsbesöket orsakar.

Man kan söka till utvärderare senast 8.11.2019.

Ansökningsblankettens frågor finns också i PDF-format: Ansökningsblankett, utvärderare för utvärderingsbesök (testningen) (.pdf)

Information om urvalet och orienteringsutbildningen ges under november 2019.

Dataskydd

Beslut av de utbildningsanordnare som deltar i testningen

NCU sökte med sitt brev den 2 september 2019 fyra frivilliga utbildningsanordnare för att testa utvärderingsmodellen och -kriterierna för utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning (2021–2022). Målet var att få olika typer av utbildningsanordnare till testgruppen, exempelvis både stora och små, med flera utbildningsområden eller bara ett, från olika delar av Finland samt anordnare som ordnar utbildning på finska och på svenska.

NCU fick totalt 20 ansökningar inom ansökningstiden (30.9.2019).

Utifrån de ovan nämnda ansökningsgrunderna valde NCU fyra utbildningsanordnare som gör en självvärdering och som mottar ett utvärderingsbesök:

 • Folkhälsan Utbildning Ab
 • Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Marttayhdistysten liitto ry
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

NCU ordnar för ovan nämnda anordnare ett introduktionsmöte 23.10.2019 kl. 13–16. En separat inbjudan sänds.

Följande utbildningsanordnare som inte blivit valda i den ovan nämnda testgruppen kan om de vill endast göra en självvärdering och ge feedback om den åt NCU.

 • Hengitysliitto ry
 • Invalidisäätiö sr
 • Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
 • Kajaanin kaupunki
 • Kirkkopalvelut ry
 • Länsirannikon Koulutus Oy
 • Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet rf
 • Optima samkommun
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Saamelaisalueen Koulutuskeskus
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 • Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Turun kaupunki
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

NCU ordnar åt ovan nämnda anordnare ett introduktionsmöte som ett webbseminarium 25.10.2019 kl. 12.00–14.30. En separat ansökan sänds.

Tack för ert intresse för utvärderingen!

Beslut av de utbildningsanordnare som deltar i testningen (.pdf)

Testning av modellen och kriterierna för utvärderingen

NCU genomför utvärderingen av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning 2021–2022. En projektgrupp som NCU utsett har utarbetat en modell och kriterier för utvärdering efter att ha hört ett stort antal utbildningsanordnare samt representanter för studerande, arbetslivet och intressentgrupper. Tack till alla som deltagit i möten för hörande och i utvecklingsarbetet!

Utvärderingsmodellen och -kriterierna testas 1.11.2019–31.5.2020. Målet är att utreda hur väl utvärderingsmodellen och -kriterierna fungerar och identifiera behov av att utveckla dem.

NCU söker i testningsskedet fyra (4) frivilliga utbildningsanordnare. Testet består av en självvärdering som anordnaren gör i ett elektroniskt system och av ett utvärderingsbesök som görs av en utomstående utvärderingsgrupp.

Testningen förlöper på följande sätt:

 • NCU ordnar i oktober 2019 ett introduktionsmöte för de utbildningsanordnare som deltar i testningsskedet.
 • Utbildningsanordnarna gör en självvärdering i ett elektroniskt system under tiden 1.11.2019–28.2.2020.
 • De utvärderingsgrupper som NCU utsett gör under tiden 1.3–31.5.2020 ett utvärderingsbesök hos de utbildningsanordnare som deltar i testet. NCU kommer överens om tidpunkten för besöket med utbildningsanordnaren inom 2019.
 • NCU ordnar i juni 2020 ett möte för utvärdering av testningen och utbyte av erfarenheter för de utbildningsanordnare som deltagit i testet.

De utbildningsanordnare som deltar i testet väljs så att det i gruppen ingår olika typer av utbildningsanordnare, exempelvis både stora och små, med flera utbildningsområden eller bara ett, från olika delar av Finland samt sådana som ordnar utbildning på finska och på svenska.

Utbildningsanordnare som deltar i testet förbinder sig att ge NCU respons på testets olika faser. Testet ersätter inte den egentliga utvärderingen som genomförs 2021–2022.

Man kan anmäla sig till testet senast 30.9.2019.

Ansökningsblankettens frågor finns också som PDF-format: Ansökningsblankett för testning av modellen och kriterierna (.pdf)

NCU underrättar de sökande om valet under oktober.