Tidtabell och insamling av uppgifter

Projektet fortskrider enligt följande:

  • Beredning av utvärderingsmodellen och -kriterierna (hösten 2018 – sommaren 2019)
  • Testning av utvärderingsmodellen (hösten 2019 – hösten 2020)
  • Färdigställande av utvärderingsmodellen och -kriterier, publicering och utbildning (sommaren–hösten 2020)
  • Utvärdering (våren–hösten 2021)
  • Rapport och resultatspridning (våren 2022)

Metoder

Projektet tar hänsyn till NCU:s verksamhetsprinciper samt den respons som getts under den föregående utvärderingen. Enligt NCU:s riktlinjer utgår utvärderingen från principerna för utvecklande utvärdering, där man betonar deltagande av olika parter, såsom utbildningsanordnare, undervisningspersonal eller annan personal, studerande, arbetslivet och intressentgrupper, i planering av utvärderingen, producering av utvärderingsinformation och tolkning av utvärderingsresultaten. Centralt är även att olika instanser kommunicerar med varandra och de externa utvärderarna.

Utvärderingen utgår från öppenhet, vilket innebär att information som gäller utvärderingen förmedlas till utbildningsanordnarna och andra parter i olika skeden under utvärderingsprocessen. Detta gör det möjligt att utnyttja information och främja utvärderingens genomslagskraft så effektivt som möjligt.

Lokala diskussionsmöten och samråd samt workshoppar fungerar som centrala former för arbete och informationsinsamling i utvecklingsskedet av utvärderingsmodellen. Utvärderingsmetoderna för utvärdering av utvärderingsmodellens testningsskede och de kvalitetsledningssystem som utgår från modellen preciseras senare.