Testning av utvärderingsmodell och -kriterier

En projektgrupp som NCU utsett har utarbetat en modell och kriterier för utvärdering efter att ha hört ett stort antal utbildningsanordnare samt representanter för studerande, arbetslivet och intressentgrupper. Utvärderingsmodellen och -kriterierna testas 1.11.2019–31.5.2020. Målet är att utreda hur väl utvärderingsmodellen och -kriterierna fungerar och identifiera behov av att utveckla dem.

Processen för testningen

Testningen förlöper på följande sätt:

  • NCU ordnar i oktober 2019 ett introduktionsmöte för de utbildningsanordnare som deltar i testningsskedet.
  • Utbildningsanordnarna gör en självvärdering i ett elektroniskt system under tiden 1.11.2019–28.2.2020.
  • De utvärderingsgrupper som NCU utsett gör på hösten ett utvärderingsbesök hos de utbildningsanordnare som deltar i testet. NCU kommer överens om tidpunkten för besöket med utbildningsanordnaren på våren 2020.
  • NCU ordnar i juni 2020 ett möte för utvärdering av testningen och utbyte av erfarenheter för de utbildningsanordnare som deltagit i testet.
  • Hösten 2020 färdigställer NCU utvärderingsmodellen och -kriterierna utifrån responsen och gör introduktion av utbildningsanordnare för den egentliga utvärderingen.

Utbildningsanordnare som deltar i testningen

NCU sökte i testningsskedet fyra frivilliga utbildningsanordnare. De utbildningsanordnare som deltar i testet valdes så att det i gruppen ingår olika typer av utbildningsanordnare, exempelvis både stora och små, med flera utbildningsområden eller bara ett, från olika delar av Finland samt sådana som ordnar utbildning på finska och på svenska. Se de utvalda anordnarna här.

Utbildningsanordnare som deltar i testet förbinder sig att ge NCU respons på testets olika faser. Testet ersätter inte den egentliga utvärderingen som genomförs 2021–2022.

Förslag för nivån på ett fungerande kvalitetsledningssystem

NCU kommer att definiera en nivå för ett fungerande kvalitetsledningssystem för utvärdering som genomförs 2021–2022. Utbildningsanordnare kan senast 28.2.2020 föreslå på vilken nivå (saknas, påbörjats, utvecklat, väl utvecklat) verksamhet och resultat borde vara så att man kan prata om ett fungerande kvalitetsledningssystem. Förslag sparas via nätet. Läs mer här.

Material för testningen

Utkasten till utvärderingshandbok och -modell kan laddas här:

Utkast till utvärderingshandbok (med utvärderingsmodell och -kriterier / självvärdering) 6.11.2019 (.pdf)

Utkast till utvärderingshandbok gällande testningen. Som bilagor finns också utkast till självvärderingsblankett, utvärderingsskalor och begrepp som används i utvärderingen.