Dataskydd

Dataskyddsbeskrivning

Till kännedom för utvärderingens kontaktpersoner, projektgruppens medlemmar, utvärderingsgruppernas medlemmar, personer som deltar i intervjuer under utvärderingsbesök och kontaktpersoner om goda praxis inom kvalitetsledning.

Utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning (2021–2022) och testning av den relaterade utvärderingsmodellen och -kriterierna (2019–2020)

Den personuppgiftsansvariga myndighetens kontaktuppgifter:
Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 380 (Hagnäskajen 6)
00531 HELSINGFORS
kirjaamo@karvi.fi
+358 29 533 5500

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
tietosuojavastaava(a)oph.fi

1. Inledning

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför utvärderingar av undervisning och utbildning som en del av sina lagstadgade uppgifter. Behandling av personuppgifter är nödvändig för att utföra dessa uppgifter.

Dataskyddsbeskrivningen har utarbetats för följande persongrupper:

  • Utvärderingens kontaktpersoner
  • Projektgruppens medlemmar
  • Utvärderingsgruppernas medlemmar
  • Personer som deltar i intervjuer under utvärderingsbesöken
  • Kontaktpersoner om goda praxis inom kvalitetsledning


2. Utvärderingens kontaktpersoner

 

2.1 Varför behandlas dina personuppgifter i utvärderingar?

NCU samlar in personuppgifter från de kontaktpersoner som utbildningsanordnarna utsett. Kontaktuppgifterna används för information om utvärderingsverksamheten.

2.2 Varifrån får vi dina personuppgifter och vilka uppgifter är det fråga om?

NCU får personuppgifter från anordnaren, den kontaktperson som anordnaren utsett eller från offentliga webbplatser. För utvärderingsprojektet insamlas följande uppgifter om kontaktpersonen: kontaktpersonens namn, bakgrundorganisation, arbetsbeteckning, e-postadress, telefonnummer och adress till arbetet.

2.3 Vilka tar emot och behandlar dina personuppgifter?

I NCU mottas och behandlas uppgifter av de anställda som genomför ett utvärderingsprojekt. Dina uppgifter utlämnas inte till tredje parter.

2.4 Hur länger förvaras dina personuppgifter?

Kontaktuppgifterna förvaras tills kontaktpersonen byts ut eller uppgifterna annars ändras. Då uppgifterna ändras raderas de tidigare uppgifterna.

2.5 Vilka rättigheter har du i fråga om dina personuppgifter?

Du har rätt att av NCU begära tillgång till personuppgifter som gäller dig själv samt rätt att be om rättelse ifall de innehåller en felaktig uppgift. Du har även rätt att överklaga behandlingen av personuppgifter till dataombudsmannen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.


3. Projektgruppens medlemmar

 

3.1 Varför behandlas dina personuppgifter i utvärderingar?

NCU samlar in personuppgifter från medlemmar i projektgruppen för utvärdering. Personuppgifterna används för information och ingående av avtal. Förutom det ovan nämnda anges personuppgifter (namn, uppgift och bakgrundsorganisation) på utvärderingens webbplats, i handboken och slutrapporten.

3.2 Varifrån får vi dina personuppgifter och vilka uppgifter är det fråga om?

NCU får personuppgifterna från personen själv då han eller hon blir medlem i projektgruppen. För utvärderingsprojektet insamlas följande uppgifter om projektgruppens medlemmar: namn, arbetsbeteckning, bakgrundorganisation, arbets- och utbildningshistoria, e-postadress, telefonnummer och adress.

3.3 Vilka tar emot och behandlar dina personuppgifter?

I NCU mottas och behandlas uppgifter av anställda som genomför ett utvärderingsprojekt eller ansvarar för det. Dina uppgifter utlämnas inte till tredje parter.

3.4 Hur länger förvaras dina personuppgifter?

Uppgifterna förvaras tills utvärderingsprojektet slutar eller tills personen meddelar att han eller hon vill att de raderas ur registret. Då uppgifterna ändras raderas de tidigare uppgifterna. Efter att utvärderingen upphört arkiveras utvärderingsmaterialet, inklusive personuppgifterna, permanent.

3.5 Vilka rättigheter har du i fråga om dina personuppgifter?

Du har rätt att av NCU begära tillgång till personuppgifter som gäller dig själv samt rätt att be om rättelse ifall de innehåller en felaktig uppgift. Du har även rätt att överklaga behandlingen av personuppgifter till dataombudsmannen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.


4. Utvärderingsgruppernas medlemmar
 

Medlemmarna i de utvärderingsgrupper som NCU utsett svarar för genomförandet av utvärderingsbesök på läroanstalter.

4.1 Varför behandlas dina personuppgifter i utvärderingar?

NCU samlar in personuppgifter från medlemmar som ansöker till utvärderingsgrupperna. Personuppgifterna används för val av utvärderare, information om val, utvärderingsgruppernas planering och information om gruppernas sammansättning åt utbildningsanordnare samt för planering av utvärderingsbesökens program och information om detta på läroanstalten. Förutom det ovan nämnda antecknas personuppgifter (namn, uppgift och bakgrundsorganisation) i den responsrapport som sänds till utbildningsanordnarna.

4.2 Varifrån får vi dina personuppgifter och vilka uppgifter är det fråga om?

NCU får personuppgifterna från personen själv då han eller hon ansöker om att bli utvärderare. Följande uppgifter samlas in av sökandena: namn, telefonnummer, e-postadress, bakgrundsorganisation, arbetsbeteckning och arbetsbeskrivning, utbildningsbakgrund, kännedom om yrkesutbildningen, utvärderings- och auditeringserfarenhet, kännedom om kvalitetssystem samt annan information som gäller genomförande av utvärderingsbesöket.

4.3 Vilka tar emot och behandlar dina personuppgifter?

I NCU mottas och behandlas uppgifter av anställda som genomför ett utvärderingsprojekt eller ansvarar för det. Personuppgifter (namn, uppgift, arbetsgivarorganisation) sänds även till de utbildningsanordnare som är föremål för ett utvärderingsbesök.

4.4 Hur länge förvaras dina personuppgifter?

Uppgifterna förvaras tills utvärderingsprojektet slutar eller tills personen meddelar att han eller hon vill att de ska raderas ur registret. Då uppgifterna ändras raderas de tidigare uppgifterna. Efter att utvärderingen upphört arkiveras utvärderingsmaterialet, inklusive personuppgifterna, permanent.

4.5 Vilka rättigheter har du i fråga om dina personuppgifter?

Du har rätt att av NCU begära tillgång till personuppgifter som gäller dig själv samt rätt att be om rättelse ifall de innehåller en felaktig uppgift. Du har även rätt att överklaga behandlingen av personuppgifter till dataombudsmannen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.


5. Personer som deltar i intervjuer under utvärderingsbesöken

 

5.1 Varför behandlas dina personuppgifter i utvärderingar?

Under utvärderingsbesök som gäller utvärderingen intervjuas representanter för utbildningsanordnarens ledning, personal, studerande, arbetslivet och intressentgrupper. Utvärderingsbesöket utgår från ett program där förs in tidpunkter och platser för intervjuer, intervjugrupper och namnen på personerna i dem, arbetsbeteckning och bakgrundsorganisation (arbetslivets och intressentgruppernas representanter) samt i fråga om studerande den examen eller utbildning som avläggs och i vilket skede av studierna de befinner sig i. I programmet införs även namnen på utvärderingsgruppens medlemmar.

5.2 Varifrån får vi dina personuppgifter och vilka uppgifter är det fråga om?

NCU får personuppgifterna från utbildningsanordnarens kontaktperson. Kontaktpersonen ska berätta för den som intervjuas vilka uppgifter han eller hon skickar till NCU. Det är typiskt att i de uppgifter som gäller personalen och intressentgrupper ingår namn, arbetsbeteckning och bakgrundsorganisation och i fråga om uppgifter som gäller studerande den examen eller utbildning som avläggs och i vilket skede av studierna de befinner sig.

5.3 Vilka tar emot och behandlar dina personuppgifter?

I NCU mottas och behandlas uppgifter av anställda som genomför ett utvärderingsprojekt eller ansvarar för det samt utvärderingsgrupper med externa sakkunniga som utsetts av NCU. Förutom de ovan nämnda behandlas uppgifter av den kontaktperson som utsetts av utbildningsanordnaren och som planerar utvärderingsbesökets program tillsammans med anställda vid NCU, bjuder in personer till intervjuer och informerar intervjuobjekten och läroanstaltens personal om utvärderingsbesöken.

5.4 Hur länge förvaras dina personuppgifter?

Uppgifterna förvaras tills utvärderingsprojektet slutar eller tills personen meddelar att han eller hon vill att de ska raderas ur registret. Då uppgifterna ändras raderas de tidigare uppgifterna. Efter att utvärderingen upphört arkiveras utvärderingsmaterialet, inklusive personuppgifterna, permanent.

5.5 Vilka rättigheter har du i fråga om dina personuppgifter?

Du har rätt att av NCU begära tillgång till personuppgifter som gäller dig själv samt rätt att be om rättelse ifall de innehåller en felaktig uppgift. Du har även rätt att överklaga behandlingen av personuppgifter till dataombudsmannen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

6. Kontaktpersoner om goda praxis inom kvalitetsledning

 

6.1 Varför behandlas dina personuppgifter i utvärderingar?

NCU samlar in personuppgifter från de kontaktpersoner som utbildningsanordnarna utsett. Kontaktuppgifterna används för att ge information om utbildningsanordnarens goda praxis och för att utarbeta publikation som gäller goda praxis inom kvalitetsledning.

6.2 Varifrån får vi dina personuppgifter och vilka uppgifter är det fråga om?

NCU får personuppgifter från kontaktpersoner som anordnaren utsett. För utvärderingsprojektet insamlas följande uppgifter: kontaktpersonens namn, arbetsbeteckning, bakgrundorganisation och e-postadress.

6.3 Vilka tar emot och behandlar dina personuppgifter?

I NCU mottas och behandlas uppgifter av de anställda som genomför ett utvärderingsprojekt. Dina uppgifter utlämnas inte till tredje parter utom kontaktuppgifterna, som publiceras vid NCUs nätverk och publikation om goda praxis.

6.4 Hur länger förvaras dina personuppgifter?

Kontaktuppgifterna förvaras tills kontaktpersonen byts ut eller uppgifterna annars ändras. Då uppgifterna ändras raderas de tidigare uppgifterna.

6.5 Vilka rättigheter har du i fråga om dina personuppgifter?

Du har rätt att av NCU begära tillgång till personuppgifter som gäller dig själv samt rätt att be om rättelse ifall de innehåller en felaktig uppgift. Du har även rätt att överklaga behandlingen av personuppgifter till dataombudsmannen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.