Webbinarium om goda praxisen 28.10.2021

Material (på finska)

Karvi: Laadunhallinnan hyvät käytännöt -kehittämiswebinaari

Maria Runonen & Petri Vainio, Perho Liiketalousopisto: Kestävä kehitys osaksi oppilaitoksen kaikkia toimintoja

Päivi Koponen, Careeria: Ryhtiä ja rytmiä toimintaan ja kehittämiseen sertifioiduilla järjestelmillä

Sari Heinikoski, Suomen Diakoniaopisto: Arjen yhteistyöstä kumppanuuksiin – työelämälähtöinen yhteissuunnittelu Suomen Diakoniaopistossa

Utvecklingswebinarier

I det tredje skedet ordnar NCU flera gemensamma utvecklingsseminarier för utbildningsanordnarna, där man kompletterar och fördjupar den information man fått in från självvärderingen gällande kvalitetsledningen och kvalitetsledningssystemet samt möjliggör peer-lärande (jämförande) mellan utbildningsanordnarna. Målsättningen med seminariet är att erbjuda alla utbildningsanordnare möjlighet att dela sina erfarenheter och god praxis gällande kvalitetsarbetet och på så sätt också stöda utbildningsanordnarnas långsiktiga och kontinuerliga utveckling av kvalitetsarbetet.

Tidpunkterna och teman:

Fördjupning av resultaten av självvärdering:
• Tisdag 12.10.2021 kl 9–12
• Torsdag 14.10 kl 9–12
• Tisdag 26.10.2021 kl 13–16

God praxis:
• Torsdag 28.10.2021 kl 9–12

Mer information, på finska (länk)

Materialet för självvärdering

Bästa anordnare av yrkesutbildning,

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos alla anordnare av yrkesutbildning åren 2021–2022.

Utvärderingen utförs som självvärdering under februari-april 2021.

Vid behov finner ni mer information om utvärderingen i utvärderingsshandboken. Ni kan kan också utnyttja inspelningarna och materialet som presenterades i informatioinswebbinarium som hölls i januari.

Sänd självvärderingens resultat via den elektroniska enkäten (Webropol) senast  30.4.2021. 

Materialet för självvärdering:

Ni kan gärna sända era frågor till Anni Tuurnas.Kontaktuppgifter

Ett informations- och introduktionswebbinarium om utvärderingen

Presentationerna och videoinspelningen från informations- och introduktionswebbinarium

 

Presentation: Esitys: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 2021-2022

Presentation: Esitys: Kokemuksia itsearvioinnista: Asiantuntija Mia Valanne, Opintokeskus Sivis

Presentation: Esitys: Kokemuksia itsearvioinnista: Laatupäällikkö Satu Salo, Länsirannikon koulutus OY, WinNova

Utvärderingshandbok och -modell är tillgängliga

Utvärderingen av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem har börjat.

Utvärderingshandboken och -modellen kan laddas här:

Utvärderingshandbok – Utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem (.pdf)

Bland utvärderingshandbokens bilagor finns en självvärderingsblankett, utvärderingsskalor och begrepp som används i utvärderingen.

Obs. I fall länken inte öppnas när ni klickar på det, öppna en ny flik varvid pdf-filen borde öppnas.

Ett informations- och introduktionswebbinarium

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning åren 2021–2022.

Ett informations- och introduktionswebbinarium om utvärderingen ordnas för utbildningsenheterna den 13 januari 2021 kl. 9.00–12.00 och den 20 januari 2021 kl. 9.00–12.00. Innehållet i de två webbinarierna är detsamma. Webbinarierna ordnas via Teams.

Information om utvärderingsschemat

Utvärderingen av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem genomförs 2021–2022. Under 2018–2019 har NCU i samarbete med utbildningsanordnarna berett en utvärderingsmodell och utvärderingskriterier som har testats under 2020. Syftet med utvärderingen är att producera information om situationen med utbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem på nationell nivå. Information produceras bland annat om kvalitetsledningssystemens funktion, nivån på kvalitetsledningen samt styrkor, utvecklingsobjekt och god praxis i anslutning till kvalitetsledningen. I början av 2021 kommer NCU att ordna ett introduktionstillfälle för utbildningsanordnarna. Mer information om detta kommer senare. Utvärderingen inleds med utbildningsanordnarnas självutvärdering under våren 2021.

Ytterligare information:
Utvärderingsråd Aila Korpi, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5536
Ledande utvärderingsexpert Tarja Frisk, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5504

Coronavirusepidemins inverkan på testning av utvärderingsmodell och -kriterierna samt utvärdering av kvalitetsledningssystem

Självvärderingen som frivilliga anordnare av yrkesutbildning har gjort och som gäller utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning samt testning av modellen och kriterierna för utvärdering slutfördes framgångsrikt 28.2.2020. NCU analyserar för närvarande resultat av självvärderingen och respons som de har fått och fortsätter utvecklingen av utvärderingsmodellen och kriterierna för utvärdering under vår och sommar. En kort sammanfattning av resultat under testperioden kommer att publiceras i projektens websida.

Till följd av coronavirusepidemin flyttas testperiodens utvärderingsbesök hos fyra yrkesläroanstalter till början av hösten.

Enligt nuvarande information kan utvärderingen av kvalitetsledningssystem genomföras som planerats under åren 2021–2022 och en introduktion av utbildningsanordnare på hösten 2020.

Kontaktuppgifter