Utvärderingshandbok och -modell är tillgängliga

Utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem har börjat.

Utvärderingshandbok och -modell kan laddas här:

Utvärderingshandbok - Utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem (.pdf)

Utvärderingshandbok bilagor finns självvärderingsblankett, utvärderingsskalor och begrepp som används i utvärderingen.

Ett informations- och introduktionswebbinarium

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning åren 2021–2022.

Ett informations- och introduktionswebbinarium om utvärderingen ordnas för utbildningsenheterna den 13 januari 2021 kl. 9.00–12.00 och den 20 januari 2021 kl. 9.00–12.00. Innehållet i de två webbinarierna är detsamma. Webbinarierna ordnas via Teams.

Information om utvärderingsschemat

Utvärderingen av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem genomförs 2021–2022. Under 2018–2019 har NCU i samarbete med utbildningsanordnarna berett en utvärderingsmodell och utvärderingskriterier som har testats under 2020. Syftet med utvärderingen är att producera information om situationen med utbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem på nationell nivå. Information produceras bland annat om kvalitetsledningssystemens funktion, nivån på kvalitetsledningen samt styrkor, utvecklingsobjekt och god praxis i anslutning till kvalitetsledningen. I början av 2021 kommer NCU att ordna ett introduktionstillfälle för utbildningsanordnarna. Mer information om detta kommer senare. Utvärderingen inleds med utbildningsanordnarnas självutvärdering under våren 2021.

Ytterligare information:
Utvärderingsråd Aila Korpi, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5536
Ledande utvärderingsexpert Tarja Frisk, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5504

Coronavirusepidemins inverkan på testning av utvärderingsmodell och -kriterierna samt utvärdering av kvalitetsledningssystem

Självvärderingen som frivilliga anordnare av yrkesutbildning har gjort och som gäller utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning samt testning av modellen och kriterierna för utvärdering slutfördes framgångsrikt 28.2.2020. NCU analyserar för närvarande resultat av självvärderingen och respons som de har fått och fortsätter utvecklingen av utvärderingsmodellen och kriterierna för utvärdering under vår och sommar. En kort sammanfattning av resultat under testperioden kommer att publiceras i projektens websida.

Till följd av coronavirusepidemin flyttas testperiodens utvärderingsbesök hos fyra yrkesläroanstalter till början av hösten.

Enligt nuvarande information kan utvärderingen av kvalitetsledningssystem genomföras som planerats under åren 2021–2022 och en introduktion av utbildningsanordnare på hösten 2020.

Kontaktuppgifter