Aktuellt

Testning av modellen och kriterierna för utvärderingen

NCU genomför utvärderingen av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning 2021–2022. En projektgrupp som NCU utsett har utarbetat en modell och kriterier för utvärdering efter att ha hört ett stort antal utbildningsanordnare samt representanter för studerande, arbetslivet och intressentgrupper. Tack till alla som deltagit i möten för hörande och i utvecklingsarbetet!

Utvärderingsmodellen och -kriterierna testas 1.11.2019–31.5.2020. Målet är att utreda hur väl utvärderingsmodellen och -kriterierna fungerar och identifiera behov av att utveckla dem.

NCU söker i testningsskedet fyra (4) frivilliga utbildningsanordnare. Testet består av en självvärdering som anordnaren gör i ett elektroniskt system och av ett utvärderingsbesök som görs av en utomstående utvärderingsgrupp.

Testningen förlöper på följande sätt:

 • NCU ordnar i oktober 2019 ett introduktionsmöte för de utbildningsanordnare som deltar i testningsskedet.
 • Utbildningsanordnarna gör en självvärdering i ett elektroniskt system under tiden 1.11.2019–28.2.2020.
 • De utvärderingsgrupper som NCU utsett gör under tiden 1.3–31.5.2020 ett utvärderingsbesök hos de utbildningsanordnare som deltar i testet. NCU kommer överens om tidpunkten för besöket med utbildningsanordnaren inom 2019.
 • NCU ordnar i juni 2020 ett möte för utvärdering av testningen och utbyte av erfarenheter för de utbildningsanordnare som deltagit i testet.

De utbildningsanordnare som deltar i testet väljs så att det i gruppen ingår olika typer av utbildningsanordnare, exempelvis både stora och små, med flera utbildningsområden eller bara ett, från olika delar av Finland samt sådana som ordnar utbildning på finska och på svenska.

Utbildningsanordnare som deltar i testet förbinder sig att ge NCU respons på testets olika faser. Testet ersätter inte den egentliga utvärderingen som genomförs 2021–2022.

Man kan anmäla sig till testet senast 30.9.2019 via länken: https://link.webropolsurveys.com/S/87D51295830B59E1

Ansökningsblankettens frågor finns också som PDF-format: Ansökningsblankett för testning av modellen och kriterierna (.pdf)

NCU underrättar de sökande om valet under oktober.

Diskussionsmöte om utkast till utvärderingsmodell 6.6.2019

NCU ordnade ett diskussionsmöte om utkast till utvärderingsmodell i Helsingfors 6.6.2019 kl. 13.00–16.00.

Under våren har en av NCUs utnämnd arbetsgrupp förberett ett utkast till utvärderingsmodell av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning. Utkastet baserar sig på feedback från anordnare av yrkesutbildning, studerande, representanter för arbetslivet och intressegrupper. Syftet är att utvärderingsmodellen ska kunna användas för att utvärdera hur kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning fungerar.

Utkastet i sin helhet kunde hämtas här fram till 14.6.2019. Förslaget kunde kommenteras via enkäten fram till 14.6.2019.

Diskussionsmöte om utvärderingsmodell, våren 2019

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnar diskussionsmöten med samma innehåll. I tillställningarna kartlägger man utbildningsanordnarnas synpunkter på hurdan utvärderingsmodell skulle lämpa sig för den kommande utvärderingen av kvalitetsledningssystem (2021–2022) och skulle bäst främja kvalitetsutveckling hos utbildningsanordnarna.

Diskussionsmötena är riktade till utbildningsanordnarens ledning och personer som svarar för kvalitetsledningen och utveckling och andra som arbetar med eller är intresserade av kvalitetsledning i läroanstalten.

Orterna och tidpunkterna under våren är följande:

 • KUOPIO, ons. 16.1.2019 kl. 13–16 (anmäl dig senast 9.1.)
  Technopolis, Microkatu 1, Kuopio
 • TAMMERFORS, mon. 21.1.2019 kl. 13–16 (anmäl dig senast 14.1.)
  Technopolis, Kalevantie 2, Tammerfors
 • VASA, ons. 30.1.2019 kl. 13–16 (anmäl dig senast 23.1.)
  Alvar Congress Center, Strömlinjen 8 I, Vasa
 • Skype-webbseminarium, ons. 6.2.2019 kl. 9–11 (anmäl dig senast 30.1.)

Deltagarna kan välja den tillställning som passar dem bäst. Vi ber er anmäla er
senast en vecka före tillställningen.

Tillställningarna är avgiftsfria. Deltagarna står själva för rese- och inkvarteringskostnader samt andra motsvarande kostnader. Nationella centret för utbildningsutvärdering bjuder på kaffe.

Välkommen!

Inbjudan till diskussionsmöte, våren 2019 (.pdf)

Diskussionsmöte om utvärderingsmodell

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnar diskussionsmöten med samma innehåll. I tillställningarna kartlägger man utbildningsanordnarnas synpunkter på hurdan utvärderingsmodell skulle lämpa sig för den kommande utvärderingen av kvalitetsledningssystem (2021–2022) och skulle bäst främja kvalitetsutveckling hos utbildningsanordnarna.

Diskussionsmötena är riktade till utbildningsanordnarens ledning och personer som svarar för kvalitetsledningen och utveckling och andra som arbetar med eller är intresserade av kvalitetsledning i läroanstalten.

Orterna och tidpunkterna är följande:

 • Uleåborg, tors. 8.11.2018 kl. 13–16 (anmäl dig senast 2.11.)
  Technopolis, Kiviharjunlenkki 1 A, Uleåborg
 • Åbo, ons. 21.11.2018 kl. 13–16 (anmäl dig senast 14.11.)
  Ämbetshuset, Självständighetsplan 2, Åbo
 • Helsingfors, tors. 13.12.2018 kl. 9–12 (anmäl dig senast 5.12.)
  Posthuset, Mannerheimplatsen 1 B, Helsingfors
 • Dessutom ordnas tillställningar i januari 2019 (preliminärt i Kuopio, Vasa och Tammerfors) som vi informerar om senare.

Deltagarna kan välja den tillställning som passar dem bäst. Vi ber er anmäla er senast en vecka före tillställningen på adressen:
https://link.webropolsurveys.com/S/B3A6F03A9A83504E

Tillställningarna är avgiftsfria. Deltagarna står själva för rese- och inkvarteringskostnader samt andra motsvarande kostnader. Nationella centret för utbildningsutvärdering bjuder på kaffe.

Välkommen!

Inbjudan till diskussionsmöte (.pdf)

Kontaktperson ska utses

Vi ber utbildningsanordnarna att utse en kontaktperson för utvecklingsprojektet för utvärderingsmodellen och utvärderingskriterierna för kvalitetsledningssystemen (gärna den person hos utbildningsanordnaren som svarar för kvalitetsledningen). Meddela kontaktpersonens uppgifter senast 15.10.2018 via adressen www.karvi.fi/sv/anmalan. Kontaktpersonerna informeras om hur projektet framskrider.