Aktuellt

Information om utvecklingsseminarier

I det tredje skedet ordnar NCU flera gemensamma utvecklingsseminarier för utbildningsanordnarna, där man kompletterar och fördjupar den information man fått in från självvärderingen gällande kvalitetsledningen och kvalitetsledningssystemet samt möjliggör peer-lärande (jämförande) mellan utbildningsanordnarna. Målsättningen med seminariet är att erbjuda alla utbildningsanordnare möjlighet att dela sina erfarenheter och god praxis gällande kvalitetsarbetet och på så sätt också stöda utbildningsanordnarnas långsiktiga och kontinuerliga utveckling av kvalitetsarbetet.

Preliminära tidpunkterna: 7.10, 12.10, 14.10, 26.10. ja 28.10. Tidpunkterna meddelas inom juni 2021.

Materialet för självvärdering

Bästa anordnare av yrkesutbildning,

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos alla anordnare av yrkesutbildning åren 2021–2022.

Utvärderingen utförs som självvärdering under februari-april 2021.

Vid behov finner ni mer information om utvärderingen i utvärderingsshandboken. Ni kan kan också utnyttja inspelningarna och materialet som presenterades i informatioinswebbinarium som hölls i januari.

Sänd självvärderingens resultat via den elektroniska enkäten (Webropol) senast  30.4.2021. 

Materialet för självvärdering:

Ni kan gärna sända era frågor till Anni Tuurnas.Kontaktuppgifter

Ett informations- och introduktionswebbinarium om utvärderingen

Presentationerna och videoinspelningen från informations- och introduktionswebbinarium

 

Presentation: Esitys: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 2021-2022

Presentation: Esitys: Kokemuksia itsearvioinnista: Asiantuntija Mia Valanne, Opintokeskus Sivis

Presentation: Esitys: Kokemuksia itsearvioinnista: Laatupäällikkö Satu Salo, Länsirannikon koulutus OY, WinNova

Utvärderingshandbok och -modell är tillgängliga

Utvärderingen av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem har börjat.

Utvärderingshandboken och -modellen kan laddas här:

Utvärderingshandbok – Utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem (.pdf)

Bland utvärderingshandbokens bilagor finns en självvärderingsblankett, utvärderingsskalor och begrepp som används i utvärderingen.

Obs. I fall länken inte öppnas när ni klickar på det, öppna en ny flik varvid pdf-filen borde öppnas.

Ett informations- och introduktionswebbinarium

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning åren 2021–2022.

Ett informations- och introduktionswebbinarium om utvärderingen ordnas för utbildningsenheterna den 13 januari 2021 kl. 9.00–12.00 och den 20 januari 2021 kl. 9.00–12.00. Innehållet i de två webbinarierna är detsamma. Webbinarierna ordnas via Teams.

Information om utvärderingsschemat

Utvärderingen av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem genomförs 2021–2022. Under 2018–2019 har NCU i samarbete med utbildningsanordnarna berett en utvärderingsmodell och utvärderingskriterier som har testats under 2020. Syftet med utvärderingen är att producera information om situationen med utbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem på nationell nivå. Information produceras bland annat om kvalitetsledningssystemens funktion, nivån på kvalitetsledningen samt styrkor, utvecklingsobjekt och god praxis i anslutning till kvalitetsledningen. I början av 2021 kommer NCU att ordna ett introduktionstillfälle för utbildningsanordnarna. Mer information om detta kommer senare. Utvärderingen inleds med utbildningsanordnarnas självutvärdering under våren 2021.

Ytterligare information:
Utvärderingsråd Aila Korpi, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5536
Ledande utvärderingsexpert Tarja Frisk, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5504

Coronavirusepidemins inverkan på testning av utvärderingsmodell och -kriterierna samt utvärdering av kvalitetsledningssystem

Självvärderingen som frivilliga anordnare av yrkesutbildning har gjort och som gäller utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning samt testning av modellen och kriterierna för utvärdering slutfördes framgångsrikt 28.2.2020. NCU analyserar för närvarande resultat av självvärderingen och respons som de har fått och fortsätter utvecklingen av utvärderingsmodellen och kriterierna för utvärdering under vår och sommar. En kort sammanfattning av resultat under testperioden kommer att publiceras i projektens websida.

Till följd av coronavirusepidemin flyttas testperiodens utvärderingsbesök hos fyra yrkesläroanstalter till början av hösten.

Enligt nuvarande information kan utvärderingen av kvalitetsledningssystem genomföras som planerats under åren 2021–2022 och en introduktion av utbildningsanordnare på hösten 2020.

Kontaktuppgifter

Utkasten till utvärderingshandbok och -modell är tillgängliga – föreslå nivån på ett fungerande kvalitetsledningssystem

Testning av utvärderingsmodell och -kriterier har börjat med frivilliga utbildningsanordnare.

Utkasten till utvärderingshandbok och -modell kan laddas här:

Utkast till utvärderingshandbok (med utvärderingsmodell och -kriterier / självvärdering) 6.11.2019 (.pdf)

Utkast till utvärderingshandbok gällande testningen. Som bilagor finns också utkast till självvärderingsblankett, utvärderingsskalor och begrepp som används i utvärderingen.

Förslag för nivån på ett fungerande kvalitetsledningssystem

NCU kommer att definiera en nivå för ett fungerande kvalitetsledningssystem för utvärdering som genomförs 2021–2022.

Utbildningsanordnare kan senast 28.2.2020 föreslå på vilken nivå (saknas, påbörjats, utvecklat, väl utvecklat) verksamhet och resultat borde vara så att man kan prata om ett fungerande kvalitetsledningssystem.

Förslag (saknas, påbörjats, utvecklat, väl utvecklat) sparas för varje påstående (verksamhet) och utvärderingspunkt (resultat) till blanketten: https://link.webropolsurveys.com/S/218ECAD03AE60D79

Bara ett svar per utbildningsanordnare skickas till NCU.

Utvärderingsområden, -punkter och påståenden samt utvärderingsskalor på blanketten är samma som i utkast till självvärdering. Man kan bekanta sig med dem i utvärderingshandboken (PDF-fil ovan).

Sökning av utvärderare för utvärderingsbesök i testningen

NCU genomför 2021–2022 en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning. Utvärderingsmodellen och -kriterierna testas under hösten 2019 och våren 2020. I testet ingår en självvärdering som görs av utbildningsanordnarna och ett utvärderingsbesök på fyra yrkesläroanstalter i mars–maj 2020. Utvärderingsbesöken görs av utvärderingsgrupper som utsetts av NCU. Då utvärderings­grupperna utses följs NCU:s principer som utgår från lagstiftningen och förordningar.

NCU söker utvärderare för genomförandet av utvärderingsbesök. Vi önskar att både män och kvinnor söker till uppgiften. Vid val av utvärderare följs följande kriterier:

 • god kännedom om yrkesutbildningen
 • utvärderings- eller auditeringserfarenhet
 • kännedom om kvalitetssystem.

Utvärderarnas uppgift är att bekanta sig med det utbildningsanordnarspecifika bakgrunds­materialet, göra en individuell utvärdering som utgår från det samt att delta i utvärderings­gruppens möten (högst två 2–3 h möten), på utvärderingsbesök (1–2 dagar) och framtagandet av en feedbackrapport.

NCU ordnar åt utvärderarna en orienteringsutbildning, betalar ett arvode för utvärderings­arbetet och ersätter de rese- och inkvarteringskostnader som utvärderingsbesöket orsakar.

Man kan söka till utvärderare senast 8.11.2019.

Ansökningsblankettens frågor finns också i PDF-format: Ansökningsblankett, utvärderare för utvärderingsbesök (testningen) (.pdf)

Information om urvalet och orienteringsutbildningen ges under november 2019.

Dataskydd

Beslut av de utbildningsanordnare som deltar i testningen

NCU sökte med sitt brev den 2 september 2019 fyra frivilliga utbildningsanordnare för att testa utvärderingsmodellen och -kriterierna för utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning (2021–2022). Målet var att få olika typer av utbildningsanordnare till testgruppen, exempelvis både stora och små, med flera utbildningsområden eller bara ett, från olika delar av Finland samt anordnare som ordnar utbildning på finska och på svenska.

NCU fick totalt 20 ansökningar inom ansökningstiden (30.9.2019).

Utifrån de ovan nämnda ansökningsgrunderna valde NCU fyra utbildningsanordnare som gör en självvärdering och som mottar ett utvärderingsbesök:

 • Folkhälsan Utbildning Ab
 • Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Marttayhdistysten liitto ry
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

NCU ordnar för ovan nämnda anordnare ett introduktionsmöte 23.10.2019 kl. 13–16. En separat inbjudan sänds.

Följande utbildningsanordnare som inte blivit valda i den ovan nämnda testgruppen kan om de vill endast göra en självvärdering och ge feedback om den åt NCU.

 • Hengitysliitto ry
 • Invalidisäätiö sr
 • Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
 • Kajaanin kaupunki
 • Kirkkopalvelut ry
 • Länsirannikon Koulutus Oy
 • Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet rf
 • Optima samkommun
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Saamelaisalueen Koulutuskeskus
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 • Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Turun kaupunki
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

NCU ordnar åt ovan nämnda anordnare ett introduktionsmöte som ett webbseminarium 25.10.2019 kl. 12.00–14.30. En separat ansökan sänds.

Tack för ert intresse för utvärderingen!

Beslut av de utbildningsanordnare som deltar i testningen (.pdf)