Information om utvärderingsschemat

Utvärderingen av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem genomförs 2021–2022. Under 2018–2019 har NCU i samarbete med utbildningsanordnarna berett en utvärderingsmodell och utvärderingskriterier som har testats under 2020. Syftet med utvärderingen är att producera information om situationen med utbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem på nationell nivå. Information produceras bland annat om kvalitetsledningssystemens funktion, nivån på kvalitetsledningen samt styrkor, utvecklingsobjekt och god praxis i anslutning till kvalitetsledningen. I början av 2021 kommer NCU att ordna ett introduktionstillfälle för utbildningsanordnarna. Mer information om detta kommer senare. Utvärderingen inleds med utbildningsanordnarnas självutvärdering under våren 2021.

Ytterligare information:
Utvärderingsråd Aila Korpi, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5536
Ledande utvärderingsexpert Tarja Frisk, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5504

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.