Sökning av utvärderare för utvärderingsbesök i testningen

NCU genomför 2021–2022 en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning. Utvärderingsmodellen och -kriterierna testas under hösten 2019 och våren 2020. I testet ingår en självvärdering som görs av utbildningsanordnarna och ett utvärderingsbesök på fyra yrkesläroanstalter i mars–maj 2020. Utvärderingsbesöken görs av utvärderingsgrupper som utsetts av NCU. Då utvärderings­grupperna utses följs NCU:s principer som utgår från lagstiftningen och förordningar.

NCU söker utvärderare för genomförandet av utvärderingsbesök. Vi önskar att både män och kvinnor söker till uppgiften. Vid val av utvärderare följs följande kriterier:

  • god kännedom om yrkesutbildningen
  • utvärderings- eller auditeringserfarenhet
  • kännedom om kvalitetssystem.

Utvärderarnas uppgift är att bekanta sig med det utbildningsanordnarspecifika bakgrunds­materialet, göra en individuell utvärdering som utgår från det samt att delta i utvärderings­gruppens möten (högst två 2–3 h möten), på utvärderingsbesök (1–2 dagar) och framtagandet av en feedbackrapport.

NCU ordnar åt utvärderarna en orienteringsutbildning, betalar ett arvode för utvärderings­arbetet och ersätter de rese- och inkvarteringskostnader som utvärderingsbesöket orsakar.

Man kan söka till utvärderare senast 8.11.2019.

Ansökningsblankettens frågor finns också i PDF-format: Ansökningsblankett, utvärderare för utvärderingsbesök (testningen) (.pdf)

Information om urvalet och orienteringsutbildningen ges under november 2019.

Dataskydd

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.