Testning av modellen och kriterierna för utvärderingen

NCU genomför utvärderingen av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning 2021–2022. En projektgrupp som NCU utsett har utarbetat en modell och kriterier för utvärdering efter att ha hört ett stort antal utbildningsanordnare samt representanter för studerande, arbetslivet och intressentgrupper. Tack till alla som deltagit i möten för hörande och i utvecklingsarbetet!

Utvärderingsmodellen och -kriterierna testas 1.11.2019–31.5.2020. Målet är att utreda hur väl utvärderingsmodellen och -kriterierna fungerar och identifiera behov av att utveckla dem.

NCU söker i testningsskedet fyra (4) frivilliga utbildningsanordnare. Testet består av en självvärdering som anordnaren gör i ett elektroniskt system och av ett utvärderingsbesök som görs av en utomstående utvärderingsgrupp.

Testningen förlöper på följande sätt:

  • NCU ordnar i oktober 2019 ett introduktionsmöte för de utbildningsanordnare som deltar i testningsskedet.
  • Utbildningsanordnarna gör en självvärdering i ett elektroniskt system under tiden 1.11.2019–28.2.2020.
  • De utvärderingsgrupper som NCU utsett gör under tiden 1.3–31.5.2020 ett utvärderingsbesök hos de utbildningsanordnare som deltar i testet. NCU kommer överens om tidpunkten för besöket med utbildningsanordnaren inom 2019.
  • NCU ordnar i juni 2020 ett möte för utvärdering av testningen och utbyte av erfarenheter för de utbildningsanordnare som deltagit i testet.

De utbildningsanordnare som deltar i testet väljs så att det i gruppen ingår olika typer av utbildningsanordnare, exempelvis både stora och små, med flera utbildningsområden eller bara ett, från olika delar av Finland samt sådana som ordnar utbildning på finska och på svenska.

Utbildningsanordnare som deltar i testet förbinder sig att ge NCU respons på testets olika faser. Testet ersätter inte den egentliga utvärderingen som genomförs 2021–2022.

Man kan anmäla sig till testet senast 30.9.2019.

Ansökningsblankettens frågor finns också som PDF-format: Ansökningsblankett för testning av modellen och kriterierna (.pdf)

NCU underrättar de sökande om valet under oktober.

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.