Luonnokset arviointikäsikirjaksi ja -lomakkeeksi saatavilla – ehdota tasoa toimivalle laadunhallintajärjestelmälle

Laadunhallintajärjestelmien arviointimallin ja -kriteeristön testaus on käynnistynyt vapaaehtoisten koulutuksen järjestäjien toimesta.

Luonnokset arviointikäsikirjaksi ja -lomakkeeksi ovat saatavilla oheisessa PDF-tiedostossa:

Luonnos arviointikäsikirjaksi (sis. arviointimalli ja -kriteeristö / itsearviointi) 6.11.2019 (.pdf)

Testivaiheeseen liittyvä luonnos arviointikäsikirjaksi. Käsikirjan liitteenä on myös luonnos itsearviointilomakkeeksi, arviointiasteikot sekä arvioinnissa käytetyt käsitteet.

Ehdotus toimivan laadunhallintajärjestelmän tasoksi

Karvi tulee määrittelemään tasot toimivalle laadunhallintajärjestelmälle vuoden 2021–2022 arviointia varten.

Koulutuksen järjestäjät voivat tehdä 28.2.2020 mennessä oman ehdotuksensa siitä, millä tasolla (puuttuva, alkava, kehittynyt, edistynyt) toiminnan ja tulosten tulisi olla, jotta voidaan puhua toimivasta laadunhallintajärjestelmästä.

Ehdotus tehdään väittämittäin (toiminta) tai arviointikohdittain (tulokset) merkitsemällä puuttuva, alkava, kehittynyt tai edistynyt oheiselle lomakkeelle: https://link.webropolsurveys.com/S/218ECAD03AE60D79

Kukin järjestäjä lähettää Karviin vain yhden vastauksen.

Lomakkeen arviointialueet, -kohdat ja väittämät sekä arviointiasteikot ovat samat kuin itsearviointiluonnoksessa ja niihin voi tutustua arviointikäsikirjassa (PDF-tiedosto yllä).

Arvioijia haetaan testaukseen liittyville arviointikäynneille

Karvi toteuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin vuosina 2021–2022 ja tähän liittyvän arviointimallin ja -kriteeristön testauksen syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Testi sisältää koulutuksen järjestäjien tekemän itsearvioinnin ja Karvin nimeämien arviointiryhmien tekemän arviointikäynnin neljään ammatilliseen oppilaitokseen maalis–toukokuussa 2020. Arviointiryhmien nimeämisessä noudatetaan lakiin ja asetuksiin perustuvia Karvin periaatteita.

Karvi hakee arviointikäyntien toteuttamista varten arvioijia. Toivomme hakijoiksi sekä miehiä että naisia. Arvioijien valinnassa noudatetaan seuraavia kriteerejä:

 • ammatillisen koulutuksen hyvä tuntemus
 • arviointi- tai auditointikokemus
 • laatujärjestelmien tuntemus.

Arvioijien tehtävänä on perehtyä koulutuksen järjestäjäkohtaiseen taustamateriaaliin, tehdä siihen perustuva yksilöarviointi sekä osallistua arviointiryhmän kokouksiin (enintään kaksi 2–3 h kokousta), arviointikäynnille (1–2 pv) ja palauteraportin valmisteluun.

Karvi järjestää arvioijille perehdytyskoulutuksen, maksaa arviointityöstä palkkion ja korvaa arviointikäynnistä aiheutuneet matka- ja majoituskulut.

Arvioijaksi voi hakea viimeistään 8.11.2019 verkkolomakkeen kautta.

Hakulomakkeen kysymykset ovat nähtävissä myös PDF-muodossa: Hakulomake arvioijaksi testausvaiheen arviointikäynneille (.pdf)

Valinnasta ja perehdytyskoulutuksesta tiedotetaan marraskuun 2019 aikana.

Tietosuojaseloste

Päätös koulutuksen järjestäjistä, jotka osallistuvat testaukseen

Karvi haki kirjeellään 2.9.2019 neljää vapaaehtoista koulutuksen järjestäjää testaamaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin (2021–2022) arviointimallia ja -kriteeristöä. Tavoitteena oli, että testiryhmässä on erityyppisiä koulutuksen järjestäjiä kuten suuria ja pieniä, monialaisia ja yksialaisia, eri puolella Suomea olevia sekä suomen ja ruotsin kielellä opetusta järjestäviä.

Hakuaikaan mennessä (30.9.2019) Karvi sai yhteensä 20 hakemusta.

Karvi valitsi edellä mainittujen hakuperusteiden perusteella seuraavat neljä koulutuksen järjestäjää, jotka tekevät itsearvioinnin ja joihin tehdään arviointikäynti:

 • Folkhälsan Utbildning Ab
 • Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Marttayhdistysten liitto ry
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Karvi järjestää edellä mainituille järjestäjille 23.10.2019 klo 13–16 perehdytystilaisuuden, josta lähetetään erillinen kutsu.

Seuraavat koulutuksen järjestäjät, jotka eivät tulleet valituiksi edellä mainittuun testiryhmään, voivat halutessaan tehdä pelkän itsearvioinnin ja antaa siitä palautetta Karville.

 • Hengitysliitto ry
 • Invalidisäätiö sr
 • Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
 • Kajaanin kaupunki
 • Kirkkopalvelut ry
 • Länsirannikon Koulutus Oy
 • Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet rf
 • Optima samkommun
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Saamelaisalueen Koulutuskeskus
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 • Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Turun kaupunki
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Karvi järjestää edellä mainituille järjestäjille 25.10.2019 klo 12.00–14.30 perehdytystilaisuuden webinaarina, josta lähetetään erillinen kutsu.

Kiitos kaikille hakijoille mielenkiinnosta arviointia kohtaan!

Päätös koulutuksen järjestäjistä, jotka osallistuvat testaukseen (.pdf)

Koulutuksen järjestäjiä haetaan arviointimallin ja -kriteeristön testaukseen

Karvi toteuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin vuosina 2021–2022. Karvin nimeämä projektiryhmä on valmistellut arviointimallin ja -kriteeristön kuultuaan laajasti koulutuksen järjestäjiä sekä opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien edustajia. Kiitos kaikille kuulemistilaisuuksiin ja kehittämiseen osallistuneille!

Arviointimallia ja -kriteeristöä testataan 1.11.2019–31.5.2020 välisenä aikana. Tavoitteena on selvittää, miten toimiva arviointimalli ja -kriteeristö on ja tunnistaa edelliseen liittyviä kehittämistarpeita.

Karvi hakee testausvaiheeseen neljää (4) vapaaehtoista koulutuksen järjestäjää. Testi koostuu koulutuksen järjestäjän sähköiseen järjestelmään tekemästä itsearvioinnista ja ulkopuolisen arviointiryhmän tekemästä arviointikäynnistä.

Testi etenee seuraavasti:

 • Karvi järjestää perehdytystilaisuuden testivaiheeseen osallistuville koulutuksen järjestäjille lokakuussa 2019.
 • Koulutuksen järjestäjät tekevät itsearvioinnin sähköiseen järjestelmään 1.11.2019–28.2.2020 välisenä aikana.
 • Karvin nimeämät arviointiryhmät tekevät arviointikäynnin testiin osallistuvien koulutuksen järjestäjien luo 1.3.–31.5.2020 välisenä aikana. Karvi sopii käynnin ajankohdan koulutuksen järjestäjän kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.
 • Karvi järjestää arviointi- ja kokemustenvaihtotilaisuuden testiin osallistuneille koulutuksen järjestäjille kesäkuussa 2020.

Testiin osallistuvat koulutuksen järjestäjät valitaan niin, että ryhmässä on erityyppisiä koulutuksen järjestäjiä kuten suuria ja pieniä, monialaisia ja yksialaisia, eri puolella Suomea olevia sekä suomen ja ruotsin kielellä opetusta järjestäviä.

Testiin osallistuvat koulutuksen järjestäjät sitoutuvat antamaan Karville palautetta testin eri vaiheista. Testi ei korvaa vuosina 2021–2022 toteutettavaa varsinaista arviointia.

Testiin voi hakea viimeistään 30.9.2019 verkkolomakkeen kautta.

Hakulomakkeen kysymykset ovat nähtävissä myös PDF-muodossa: Hakulomake arviointimallin ja -kriteeristön testaukseen (.pdf)

Karvi ilmoittaa valinnasta hakijoille lokakuun aikana.

Karvi mukana ammatillisen koulutuksen Laatua laivalla -seminaarissa 4.–6.9.2019

Olemme mukana Laatua laivalla – Laadunhallinta kohti vuotta 2030 -seminaarissa m/s Mariellalla 4.–6.9.2019. Pidämme seminaarissa tietoiskun laadunhallintajärjestelmien arvioinnista 4.9. klo 16.15–17.00. Tervetuloa tietoiskuun kuulemaan arvioinnin ajankohtaisista asioista! Lisäksi kanssamme voi tulla juttelemaan koko seminaarin ajan.

Nähdään laivalla!

Lisätietoa seminaarista: oph.fi.

Kuulemistilaisuus ehdotuksesta arviointimalliksi 6.6.2019

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) järjesti kuulemis- ja keskustelutilaisuuden ehdotuksesta arviointimalliksi Helsingissä 6.6.2019 klo 13.00–16.00.

Ehdotus arviointimalliksi oli luettavissa alla 14.6.2019 saakka. Ehdotusta pystyi kommentoimaan verkkokyselyllä 14.6.2019 saakka.

Tilaisuudessa esiteltiin projektiryhmän laatima ehdotus ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointimalliksi. Tilaisuus tarjosi mahdollisuuden käydä ehdotuksesta keskustelua ja ottaa kantaa ehdotukseen.

Tilaisuuden kohderyhmänä olivat koulutuksen järjestäjien johto, laatu- ja kehittämisvastaavat, työelämän edustajat, opiskelijat ja sidosryhmät.

Ohjelma kuulemistilaisuus 6.6.2019 (.pdf)

 

Juttua päivitetty 18.6.2019

OKM:n laatustrategiakuulemiset huhtikuussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää kuulemistilaisuudet luonnoksesta ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi vuoteen 2030.

Tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden käydä keskustelua työryhmän laatimasta muistioluonnoksesta ja esittää sitä koskevia kysymyksiä. Kuulemistilaisuuksien yhteydessä järjestetään työpajoja, joissa osallistujat ottavat kantaa tehtyihin ehdotuksiin.

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan 1.4. mennessä. Kukin taho voi lähettää tilaisuuteen maksimissaan kaksi edustajaa. Lisätietoja tilaisuuksista OKM:n sivuilla:

Ammatillisen koulutuksen laatustrategiakuulemistilaisuus 4.4.2019, Helsinki
Ammatillisen koulutuksen laatustrategiakuulemistilaisuus 5.4.2019, Oulu

Edellä linkitetyillä sivuilla avautuu laatustrategiatyöryhmän luonnos tutustumista varten sekä verkkokysely niille, jotka eivät pääse osallistumaan kuulemistilaisuuksiin.

Arviointimallin ja -kriteeristön valmistelu käyntiin

Arviointihankkeessa järjestettiin elokuun 2018 – helmikuun 2019 aikana kuulemistilaisuuksia koulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden, työelämän ja johdon edustajille. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 170 henkilöä. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta!

Arviointimalli, -prosessi ja -kriteeristö valmistellaan Karvin asettamassa työryhmässä kevään ja kesän 2019 aikana. Ammatillisen koulutuksen eri toimijoille järjestetään mahdollisuuksia kommentoida mallia kehittämistyön aikana. Kommentointimahdollisuudesta tiedotetaan erikseen.

Arviointimallia ja -prosessia on tarkoitus testata syksyn 2019 – kevään 2020 aikana. Tähän liittyen Karvi hakee vapaaehtoisia koulutuksen järjestäjiä ja mahdollisia arvioijia. Myös tästä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja ja yhteydenotot arviointiin liittyen: Yhteystiedot

Kuulemis- ja keskustelutilaisuudet, kevät 2019

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) järjestää samansisältöiset tilaisuudet, joissa kartoitetaan koulutuksen järjestäjien näkemyksiä siitä, millainen arviointimalli soveltuisi tulevan ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin (2021–2022) perustaksi ja tukisi parhaiten koulutuksen järjestäjien laadunkehittämistyötä.

Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjien johto ja kehittämis- ja laatutyöstä vastaavat sekä muut laadunhallinnan piirissä toimivat tai siitä kiinnostuneet henkilöt oppilaitoksessa.

Alkuvuoden tilaisuuksien paikkakunnat ja ajankohdat ovat seuraavat. Lisäksi Karvi järjestää yhden tilaisuuden Skype-webinaarina.

 • Kuopio, ke 16.1.2019 klo 13–16 (ilmoittaudu viimeistään 9.1.)
  Technopolis, Microkatu 1, Kuopio
 • Tampere, ma 21.1.2019 klo 13–16 (ilmoittaudu viimeistään 14.1.)
  Technopolis, Kalevantie 2, Tampere
 • Vaasa, ke 30.1.2019 klo 13–16 (ilmoittaudu viimeistään 23.1.)
  Alvar Congress Center, Virtaviiva 8 I, Vaasa
 • Skype-webinaari, 6.2.2019 klo 9–11 (ilmoittaudu viimeistään 30.1.)

Osallistujat voivat valita tilaisuuksista itselleen parhaiten sopivan. Pyydämme
ilmoittautumaan viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.

Tilaisuudet ovat maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja vastaavista kustannuksista. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tarjoaa kahvit.

Tervetuloa vaikuttamaan!

Kutsu kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin, kevät 2019 (.pdf)

Karvi mukana ammatillisen koulutuksen seminaarissa 13.–14.11. Lappeenrannassa

Olemme mukana Ammatillisen koulutuksen seminaarissa Lappeenrannan kaupungintalolla 13.–14.11.2018. Tule kuulemaan ja keskustelemaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointihankkeesta ja esittämään näkemyksiäsi tulevaksi arviointimalliksi!

Löydät meidät Ammattitorilta Karvin esittelypisteestä. Nähdään Lappeenrannassa!

Lisätietoja seminaarista: www.edusampo.fi/myoyhes